Utwórz fakturę

KOMPLET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOMPLET
PIN 35724901
TIN 2020250914
Numer VAT SK2020250914
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOMPLET
Trebišovská 3
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 841 892 €
Zysk 13 233 €
Kapitał 99 544 €
Kapitał własny 13 327 €
Dane kontaktowe
E-mail komplet@komplet.sk
witryna internetowa http://www.komplet.sk
Telefon(y) +421243427966, +421243427969
Telefon(y) kom. +421905610190
Nr(y) faksu 0243427969, 0243425998
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 115,534
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,766
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,766
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,766
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 95,357
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,774
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,386
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,388
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 126,583
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 126,583
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,583
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 47
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 47
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -44,047
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 482
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -44,529
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,411
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,411
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 115,534
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,902
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,365
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,365
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,233
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,632
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,872
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 11,339
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 11,339
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,533
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,760
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 53,604
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,604
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,677
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 781
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,698
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 842,975
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 841,892
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 544
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 841,348
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 818,404
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 470
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 263,696
D. Usług (účtová grupa 51) 513,885
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,074
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,216
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,019
4. Koszty społeczne (527, 528) 839
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,549
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,730
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,730
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,488
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,841
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,226
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5,226
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,749
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,314
2. Pozostałe koszty (562A) 3,314
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,435
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,523
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,965
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,732
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,732
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015