Utwórz fakturę

RACING SPORT TRANS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Nazwa firmy RACING SPORT TRANS
PIN 35725222
TIN 2021332973
Numer VAT SK2021332973
Data utworzenia 25 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RACING SPORT TRANS
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 900 €
Zysk -2 035 €
Kapitał 20 529 €
Kapitał własny 19 924 €
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,311
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,660
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,253
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 653
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,600
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 608
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,992
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 398
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,311
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,966
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 686
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 686
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -324
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -324
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,035
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,345
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,345
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 106
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,900
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,900
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,013
D. Usług (účtová grupa 51) 2,025
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 320
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,668
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,668
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -113
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,875
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 542
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 542
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,504
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,504
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -962
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,075
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,035
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016