Utwórz fakturę

PURO-KLIMA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.09.2016
Basic information
Nazwa firmy PURO-KLIMA Slovakia
PIN 35725273
Data utworzenia 15 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PURO-KLIMA Slovakia
Sládkovičova 10
92101
Piešťany
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 336 164 €
Zysk 17 427 €
Kapitał 6 292 496 €
Kapitał własny 407 573 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0376425785
Telefon(y) kom. +421911927019
Date of updating data: 08.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,355,287
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 106,923
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 106,923
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,284
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 24,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,242,570
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 105,218
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 105,218
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,774,455
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,774,455
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,774,455
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 955,929
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 935,420
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 935,420
2. Wartość netto kontraktu (316A) 2,289
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,220
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,406,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,267
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,405,701
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,794
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,794
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,355,287
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 425,000
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,236
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,236
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 365,143
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 365,143
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,427
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,930,287
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 36,979
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 35,819
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,160
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,742,648
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,448,064
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,448,064
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,781
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,086
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 238,146
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,571
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150,660
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 150,660
Date of updating data: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,339,260
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,336,164
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 177,386
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,138,484
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,544
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,260,019
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 138,352
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,961,875
D. Usług (účtová grupa 51) 1,927,662
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 205,596
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 151,698
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,823
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,075
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,194
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,043
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,043
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,884
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,003,399
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,014
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,287,981
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,097
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 90
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 90
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,007
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,477
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,890
2. Pozostałe koszty (562A) 3,890
O. Walutowe straty (563) 6,780
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,807
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,380
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 60,765
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,338
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 43,338
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,427
Date of updating data: 08.09.2016
Date of updating data: 08.09.2016