Utwórz fakturę

L´ORÉAL Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.11.2016
Basic information
Nazwa firmy L´ORÉAL Slovensko
PIN 35725354
TIN 2020241828
Numer VAT SK2020241828
Data utworzenia 26 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L´ORÉAL Slovensko
Nám. 1
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 384 694 €
Zysk 2 506 776 €
Kapitał 11 705 329 €
Kapitał własny 5 518 481 €
Dane kontaktowe
E-mail info@lorealparis.sk
Telefon(y) 0233336111, 0252635690, 0850111842
Date of updating data: 07.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,100,634
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 300,022
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 68,324
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 68,324
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 231,698
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 164,283
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 67,415
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,799,215
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 826,102
8. Podatek odroczony należności (481A) 826,102
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,969,752
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,874,650
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,874,650
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 9,014,935
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 43,165
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 37,002
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,361
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,828
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 533
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,397
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,397
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,100,634
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,930,295
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,181,239
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,181,239
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 218,124
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 218,124
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 24,132
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 24,132
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,506,776
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,170,339
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,785
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 34,785
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,147,902
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,473,883
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,682,412
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,791,471
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 55,692
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43,330
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 574,022
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 975
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,987,652
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,987,652
Date of updating data: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,374,032
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,384,694
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,309,430
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,602
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,662
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,151,965
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,050,408
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,403,096
D. Usług (účtová grupa 51) 15,947,811
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,227,410
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 882,987
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 329,300
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,123
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,789
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 159,527
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 131,466
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 28,061
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -28,443
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 369,367
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,232,729
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,972,717
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,494
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,159
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 55,325
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 55,561
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 21,142
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 4,628
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 29,791
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,933
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,234,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 727,886
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,324,738
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -596,852
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,506,776
Date of updating data: 07.11.2016
Date of updating data: 07.11.2016