Utwórz fakturę

KOLIBA REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Nazwa firmy KOLIBA REAL
PIN 35725745
TIN 2020218838
Numer VAT SK2020218838
Data utworzenia 25 sierpień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KOLIBA REAL
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 939 414 €
Zysk -1 081 580 €
Kapitał 31 088 255 €
Kapitał własny 16 480 293 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259418111
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,239,756
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,383,251
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,063,150
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 595,371
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,541,406
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 900,371
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,302
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 845,473
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 167,227
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,320,101
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 973,088
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 347,013
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 846,980
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 353,915
8. Podatek odroczony należności (481A) 353,915
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 356,601
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 315,113
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 315,113
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 41,488
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 136,464
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,640
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 133,824
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,525
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,772
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,753
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,239,756
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,970,672
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,910,035
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,910,035
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,315,807
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,315,807
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,180,548
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,180,548
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,081,580
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,263,984
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,353,918
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 275,852
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 275,852
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,078,066
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,894,452
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 72,007
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,007
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,035,900
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 847
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 573
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,159
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 752,966
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,614
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 714
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,900
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,100
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,100
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 939,414
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 931,872
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,542
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,903,239
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 147,060
D. Usług (účtová grupa 51) 214,804
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,275
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,904
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,534
4. Koszty społeczne (527, 528) 837
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,686
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,495,139
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,495,139
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,275
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -963,825
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 570,008
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39,720
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,812
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10,812
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 28,908
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 154,595
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 36,548
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,462
2. Pozostałe koszty (562A) 21,462
O. Walutowe straty (563) 96,524
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -114,875
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,078,700
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,081,580
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016