Utwórz fakturę

BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2015
Basic information
Nazwa firmy BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ
PIN 35725818
TIN 2020252685
Numer VAT SK2020252685
Data utworzenia 25 sierpień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 604 414 €
Zysk -307 401 €
Dane kontaktowe
E-mail office@b-i.sk
Telefon(y) 0252638381
Telefon(y) kom. +421917723570
Date of updating data: 06.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,445,871
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 134
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 134
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 134
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,443,750
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,852,751
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,852,751
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 588,837
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,542
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,542
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 480,634
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,661
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,162
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,668
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 494
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,987
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,987
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,445,871
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,297,974
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 597,491
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 597,491
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,071,682
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 936,202
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,570,397
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -634,195
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -307,401
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,147,897
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,281,064
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,280,382
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 682
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,813,731
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,776,348
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,776,348
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,746
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,744
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 53,102
Date of updating data: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 241,570
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,604,414
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,219,300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 241,570
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 147,917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995,627
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,801,666
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,716,935
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,813
D. Usług (účtová grupa 51) 485,280
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,925
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,702
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,139
4. Koszty społeczne (527, 528) 84
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,333
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 265
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 265
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 522,400
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,715
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -197,252
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -775,158
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 107,271
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 102,057
2. Pozostałe koszty (562A) 102,057
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -107,269
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -304,521
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -307,401
Date of updating data: 06.10.2015
Date of updating data: 06.10.2015