Utwórz fakturę

SHARK Computers - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Nazwa firmy SHARK Computers
PIN 35726229
TIN 2020218816
Numer VAT SK2020218816
Data utworzenia 21 sierpień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SHARK Computers
Hviezdoslavovo námestie 20
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 939 664 €
Zysk 358 093 €
Kapitał 1 177 536 €
Kapitał własny -1 035 622 €
Dane kontaktowe
E-mail shark@shark.sk
Telefon(y) 0908999171, 0216900, 0262411750, 0262411751
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,643,454
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 72,687
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 72,687
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 22,419
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,268
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,556,659
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 379,673
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 379,673
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 27,162
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 27,162
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,162
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,057,247
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,046,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,046,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,247
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 92,577
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,682
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58,895
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,108
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,108
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,643,454
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 467,180
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,244,291
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,244,291
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,155,120
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,155,121
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358,093
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,176,274
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,191
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,191
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,903,439
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,747,550
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,747,550
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,676
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,702
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,894
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,617
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,605
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,605
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 247,039
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,938,485
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,939,664
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,416,155
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 522,330
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,179
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,542,075
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,439,697
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63,750
D. Usług (účtová grupa 51) 607,489
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 388,364
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 279,786
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 96,675
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,903
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 272
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,070
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,070
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -7,610
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,043
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 397,589
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 827,549
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,208
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 590
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 590
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 615
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 37,712
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,695
2. Pozostałe koszty (562A) 3,695
O. Walutowe straty (563) 556
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 33,461
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,504
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 361,085
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,992
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 358,093
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016