Utwórz fakturę

WORKNET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WORKNET
PIN 35726351
TIN 2021308256
Numer VAT SK2021308256
Data utworzenia 02 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WORKNET
Trenčianska 18
91501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 256 618 €
Zysk 207 601 €
Dane kontaktowe
E-mail novemesto@worknet.sk
Telefon(y) 0327719205, 0327719206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 725,054
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,472
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,472
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,472
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 700,453
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 347,773
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 306,992
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,992
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,781
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 352,680
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,609
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 337,071
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,129
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,129
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 725,054
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 222,212
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,333
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,333
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,601
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 502,842
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,322
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,322
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 476,036
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,581
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,581
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 351,459
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 30,514
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,478
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,004
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,484
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,484
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,256,618
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,256,618
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 44,215
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,212,403
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 985,753
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 44,210
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 282,399
D. Usług (účtová grupa 51) 410,575
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 227,739
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 168,780
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,530
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,571
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,312
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,312
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,947
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 270,865
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 519,434
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 146
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 146
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,731
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,722
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,585
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 267,280
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 59,679
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 59,679
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 207,601
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015