Utwórz fakturę

ZEUS PB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ZEUS PB
PIN 35726431
TIN 2020268195
Data utworzenia 09 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZEUS PB
Trhovisko 235/7
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 108 294 €
Zysk 62 €
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 99,816
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 99,816
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 99,816
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,341
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 59,090
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,998
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,249
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 188,157
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,581
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 26,556
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -13,278
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -8,423
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 62
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 182,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 34,706
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 5,627
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 117,175
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,168
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,031
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,056
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,920
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 757
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,311
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 18,000
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 108,294
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 97,733
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 106,020
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,697
C. Usług (účtová grupa 51) 58,937
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 22,753
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,694
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,710
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,099
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,130
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,274
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 30,099
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,257
M. Koszty oprocentowania (562) 1,123
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 134
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,251
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,023
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 62
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016