Utwórz fakturę

VITOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Nazwa firmy VITOM
PIN 35726750
TIN 2021330795
Numer VAT SK2021330795
Data utworzenia 03 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VITOM
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 293 €
Zysk 1 644 €
Dane kontaktowe
E-mail michalkova@stonline.sk
Telefon(y) 0265968271, 0903412985
Telefon(y) kom. 0903412985
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 103,573
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 96,067
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 96,067
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 96,067
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,229
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,934
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,934
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,934
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,295
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 153
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,142
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 277
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 22
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 255
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 103,573
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,509
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 66,561
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 66,561
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,644
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,064
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,111
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 19,111
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,783
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,735
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,735
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,957
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,091
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 170
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 170
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,230
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,293
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 143
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,087
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 63
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,890
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 136
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,133
D. Usług (účtová grupa 51) 32,833
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 268
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,534
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,534
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,403
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,128
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 799
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 697
2. Pozostałe koszty (562A) 697
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -799
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,604
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,644
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016