Utwórz fakturę

Start People - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Start People
PIN 35726768
TIN 2020268129
Numer VAT SK2020268129
Data utworzenia 10 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Start People
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 998 500 €
Zysk 28 490 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252442186, 0556225574, 0252621214, 0902934053
Nr(y) faksu 0252621242
Date of updating data: 11.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,106,767
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 558,252
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 22,589
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,424
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 2,165
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 535,663
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 433,094
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 102,569
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,463,908
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,873
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,873
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,521
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 5,521
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,521
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,432,338
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,813,402
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,813,402
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,113,200
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 505,736
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,176
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,168
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,008
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84,607
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,836
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 69,771
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,106,767
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,365
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,743,332
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,743,332
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 511
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 995
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,665,963
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,665,963
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,490
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,966,898
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 280,684
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 250,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,281
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 15,403
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,245,780
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 43,305
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 271,526
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 588,494
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,296,550
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,905
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 114,786
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 74,902
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 39,884
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 325,648
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 32,504
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 32,504
Date of updating data: 11.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,998,500
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,841,916
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,386
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 126,188
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,938,661
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 84,387
D. Usług (účtová grupa 51) 493,345
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,113,822
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,064,991
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,802,962
4. Koszty społeczne (527, 528) 245,869
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,770
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 146,103
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 146,103
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,515
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,099
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,611
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 59,839
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,264,185
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,470
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,580
2. Pozostałe koszty (562A) 19,580
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,890
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,469
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 31,370
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,490
Date of updating data: 11.05.2016
Date of updating data: 11.05.2016