Utwórz fakturę

LAURINSKÁ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy LAURINSKÁ
PIN 35726938
TIN 2020268228
Numer VAT SK2020268228
Data utworzenia 10 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LAURINSKÁ
Laurinská 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 346 393 €
Zysk 1 924 €
Kapitał 2 861 248 €
Kapitał własny 1 378 021 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421915725771
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,804,037
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,138,422
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,138,422
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 86,711
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,041,494
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,217
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 664,479
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 629,731
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 186,183
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,183
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 443,548
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,748
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,036
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,712
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,136
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,804,037
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,378,497
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 932,751
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 932,751
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 43,758
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 43,758
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 400,064
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 734,578
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -334,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,924
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,423,224
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,169,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 248,529
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,057
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,057
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 149,654
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,858
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,437
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,504
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,019
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,695
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,695
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,316
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 2,316
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 336,907
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 346,393
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 336,907
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,986
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 317,626
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,454
D. Usług (účtová grupa 51) 93,572
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 98,441
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 72,655
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,520
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,266
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,220
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,854
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,854
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,085
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,767
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 195,881
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,724
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,716
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 6,716
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,607
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28,616
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 28,616
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,991
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,883
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,884
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,924
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015