Utwórz fakturę

MAKROFAKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MAKROFAKT
PIN 35726971
TIN 2020228650
Numer VAT SK2020228650
Data utworzenia 16 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAKROFAKT
Vajnorská 98
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 381 262 €
Zysk 4 286 €
Kapitał 125 502 €
Kapitał własny 55 942 €
Dane kontaktowe
E-mail makrofakt@makrofakt.sk
Telefon(y) 0243633716, 0243633718
Nr(y) faksu 0243633717
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 106,435
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,658
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,658
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,658
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 70,553
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,800
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,913
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,913
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,913
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,840
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,725
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 45,115
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,224
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,224
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 106,435
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,062
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 709
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 39,428
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,429
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,001
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,286
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,373
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,196
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 22,690
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 22,690
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,506
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,177
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,369
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,369
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,725
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,609
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,040
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,434
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 381,267
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 381,262
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 366,305
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,017
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,940
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 373,968
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,343
D. Usług (účtová grupa 51) 138,450
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 153,394
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 117,833
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,565
4. Koszty społeczne (527, 528) 996
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,495
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,265
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,265
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,316
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,705
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 178,512
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,052
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,371
2. Pozostałe koszty (562A) 1,371
O. Walutowe straty (563) 200
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 481
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,047
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,247
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,286
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016