Utwórz fakturę

AlfaLux - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Nazwa firmy AlfaLux
PIN 35727063
TIN 2020241872
Numer VAT SK2020241872
Data utworzenia 16 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AlfaLux
J. C. Hronského 20
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 041 €
Zysk -575 €
Kapitał 41 188 €
Kapitał własny 22 748 €
Dane kontaktowe
E-mail alfalux@alfalux.sk
Telefon(y) 0244460722
Telefon(y) kom. +421903719916
Nr(y) faksu 0244460722
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 58,379
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,481
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,481
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,481
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,521
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,082
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,682
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,048
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,600
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,448
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,391
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 425
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,966
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 377
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 377
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 58,379
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,555
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 709
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 15,749
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,526
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,777
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -575
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,735
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,735
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,077
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,077
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 982
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 680
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 230
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,766
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 89
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 89
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,041
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,134
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,824
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,762
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,348
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50
D. Usług (účtová grupa 51) 1,230
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,464
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,464
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 205
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,102
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,102
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,267
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -721
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,330
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 795
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 794
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 649
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 117
2. Pozostałe koszty (562A) 117
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 529
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 146
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -575
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -575
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016