Utwórz fakturę

VACUUMSCHMELZE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy VACUUMSCHMELZE
PIN 35727110
TIN 2020268151
Numer VAT SK2020268151
Data utworzenia 17 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VACUUMSCHMELZE
91624
/
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 974 678 €
Zysk 1 169 758 €
Kapitał 22 992 145 €
Kapitał własny 18 269 573 €
Dane kontaktowe
E-mail personalneodd@vacuumschmelze.com
Telefon(y) 0327772200
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,416,672
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,895,364
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,315
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 26,315
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,869,049
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 290,247
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,647,556
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 889,217
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,042,029
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,506,570
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 734,426
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 616,594
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 117,832
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,563,598
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,169,362
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,075,847
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,515
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 390,787
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,449
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 208,546
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,819
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 205,727
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,738
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 35
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,416,672
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,400,123
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,908,518
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,908,518
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,730,995
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 590,852
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 590,852
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,169,758
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,016,549
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 763,361
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,523
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 743,838
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 82,318
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 82,318
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,643,676
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,481,561
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,481,561
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 640,166
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 416,374
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102,371
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,204
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,522,157
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 425,816
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,096,341
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,037
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,845,267
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,974,678
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,845,267
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 40,282
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,149
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,980
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,433,520
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,521,779
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -4,599
D. Usług (účtová grupa 51) 1,653,065
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,274,170
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,234,976
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,656,736
4. Koszty społeczne (527, 528) 382,458
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 42,548
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 821,556
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 821,556
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,989
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,012
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,541,158
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,715,304
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 958
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 52
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 52
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 906
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,749
O. Walutowe straty (563) 668
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,081
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,791
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,537,367
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 367,609
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 320,305
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 47,304
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,169,758
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016