Utwórz fakturę

SVT Golem - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.11.2016
Basic information
Nazwa firmy SVT Golem
PIN 35727128
TIN 2020200787
Numer VAT SK2020200787
Data utworzenia 09 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SVT Golem
Mierové nám. 2/11
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 137 416 €
Zysk 2 054 €
Dane kontaktowe
E-mail svtgolem@svtgolem.sk
Telefon(y) 0245924854
Date of updating data: 03.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 606,710
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ -1,718
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,718
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 606,710
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 196,198
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,938
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,938
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 95,651
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,449
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 63,160
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 410,512
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,010
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 373,502
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 606,710
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -220,345
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,804
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,804
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -231,842
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,623
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -251,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,054
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 827,055
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -202
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) -556
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 354
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,982
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,982
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 819,624
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,554
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,554
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 268
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,210
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 628
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,228
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 766,736
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,651
Date of updating data: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 136,092
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 137,416
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 185
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 135,907
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,324
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,148
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,374
D. Usług (účtová grupa 51) 26,733
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,022
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,673
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,714
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,635
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 304
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 715
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,268
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 30,985
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 256
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 256
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -254
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,054
Date of updating data: 03.11.2016
Date of updating data: 03.11.2016