Utwórz fakturę

AQA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy AQA Slovakia
PIN 35727314
TIN 2020218948
Numer VAT SK2020218948
Data utworzenia 22 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AQA Slovakia
Kremencova 5
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 156 651 €
Zysk 5 273 €
Kapitał 256 719 €
Kapitał własny -149 198 €
Dane kontaktowe
E-mail aqa@adriaticana.sk
witryna internetowa http://www.adriaticana.sk
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 85,551
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,702
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,702
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 13,264
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,438
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 61,849
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,000
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 10,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,828
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,828
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,828
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,021
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,079
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,942
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 85,551
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -126,864
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -137,137
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,063
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -154,200
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,273
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,415
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 152,058
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 150,648
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,410
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 16,420
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,837
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,921
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,921
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,916
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,484
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 156,651
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,484
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -5,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 144,167
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,357
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 548
D. Usług (účtová grupa 51) 7,728
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,123
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,123
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 133,227
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 420
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,208
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,061
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,061
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,061
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,233
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,273
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017