Utwórz fakturę

SLOVAKOR INDUSTRY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKOR INDUSTRY
PIN 35727926
TIN 2020252718
Numer VAT SK2020252718
Data utworzenia 22 wrzesień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVAKOR INDUSTRY
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 879 598 €
Zysk 193 034 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@slovakor.sk
Telefon(y) 0315600161
Nr(y) faksu 0315600163
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,364,864
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,563,471
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,563,471
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 132,776
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,371,756
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 58,939
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 794,509
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 223,289
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 130,550
3. Produkty (123) - /194/ 91,677
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,062
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 521,009
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 514,119
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 514,119
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,890
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,211
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,033
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,178
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,884
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,884
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,364,864
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,284,118
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,201,144
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,201,144
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,416
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,416
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 108,876
2. Inne fundusze (427, 42X) 108,876
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -587
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -587
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,238,765
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 183,746
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,422,511
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 193,034
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,066,359
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 193,624
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 193,624
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 677,869
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 609,099
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 609,099
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,765
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,105
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,900
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 28,046
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,046
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 166,820
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,387
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 14,387
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,800,669
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,879,598
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,652
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,792,963
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,055
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 31,126
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 23,824
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,650
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,328
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,670,749
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,524
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,360,891
D. Usług (účtová grupa 51) 798,253
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 354,540
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 263,765
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 71,821
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,954
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,713
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 75,115
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 75,115
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 22,860
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,853
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 208,849
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 690,952
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 950
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 949
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,571
O. Walutowe straty (563) 3,238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,333
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,621
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 205,228
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,194
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,743
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 7,451
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 193,034
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016