Utwórz fakturę

MARTINS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARTINS
PIN 35727942
TIN 2021370175
Numer VAT SK2021370175
Data utworzenia 24 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARTINS
Jelačičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 61 771 €
Zysk -18 663 €
Kapitał 190 190 €
Kapitał własny -50 967 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255563103, 0905341551
Telefon(y) kom. 0905341551
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 152,682
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 714
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 714
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 714
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 151,469
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,289
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 72,688
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,688
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,601
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,180
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 63,227
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,953
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 499
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 499
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 152,682
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -69,630
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 54,186
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -112,125
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,818
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -143,943
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,663
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,312
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 533
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 533
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 221,779
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 24,162
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,162
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 196,897
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 421
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 250
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 61,771
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 266
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,155
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 350
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,127
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,318
D. Usług (účtová grupa 51) 78,244
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,392
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,180
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,175
4. Koszty społeczne (527, 528) 37
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 814
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 359
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -30,356
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -21,141
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,139
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,336
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11,336
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,803
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,446
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 908
2. Pozostałe koszty (562A) 908
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,538
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 11,693
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,663
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,663
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015