Utwórz fakturę

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Nazwa firmy STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
PIN 35727951
TIN 2020268173
Numer VAT SK2020268173
Data utworzenia 26 wrzesień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
Radlinského 58
02601
Dolný Kubín
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 631 808 €
Zysk 3 827 €
Kapitał 18 849 583 €
Kapitał własny 976 113 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0484142622
Nr(y) faksu 0484148359
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,450,840
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 196,764
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,696
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 14,696
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 182,068
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,008
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,958
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 44,102
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,062,844
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,497
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,957
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 4,540
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,097,389
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,631,761
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,921
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,625,840
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,966
8. Podatek odroczony należności (481A) 458,662
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,169,665
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,193,199
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,554
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,119,645
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 734,945
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 203,448
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 38,073
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,777,293
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,303
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,772,990
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 191,232
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 81,328
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 109,904
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,450,840
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 520,660
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 534,520
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 534,520
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 106,904
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 106,904
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -4,549
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -4,549
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -120,042
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 346,622
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -466,664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,827
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,930,180
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 768,221
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 755,622
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 475A, 476A) 8,249
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 747,373
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,341
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,258
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 188,246
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 188,246
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,369,841
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,443,057
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 801,725
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,402,980
2. Wartość netto kontraktu (316A) 667,107
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 949,327
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 97,334
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 69,316
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,360
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 4,549
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,791
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 603,872
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,611
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 601,261
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,039,503
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,631,808
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,039,503
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,678
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,589,627
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,308,032
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,027,845
D. Usług (účtová grupa 51) 17,583,223
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,412,693
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,675,568
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 604,022
4. Koszty społeczne (527, 528) 133,103
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,686
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 154,593
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 154,593
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,232
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -378,964
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,496,724
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 323,776
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,428,435
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,787
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 101
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 101
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12,507
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 7,179
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 138,835
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,474
2. Pozostałe koszty (562A) 4,474
O. Walutowe straty (563) 38,247
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 7,604
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88,510
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -119,048
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 204,728
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 200,901
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 101,525
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 99,376
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,827
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016