Utwórz fakturę

ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
PIN 35728256
Data utworzenia 30 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
Limbová 21
01001
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 809 729 €
Zysk 572 376 €
Kapitał 3 030 026 €
Kapitał własny 460 939 €
Dane kontaktowe
E-mail ceit@ceit.sk
Telefon(y) 0903454010, 0415137431, 04151374310
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,857,637
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 350,828
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 171,061
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 101,822
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 69,239
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 179,103
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 171,394
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,100
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,609
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 664
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 664
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,483,391
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 168,248
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 83,047
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 85,201
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 100,136
8. Podatek odroczony należności (481A) 100,136
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,948,499
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,861,184
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,642
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,750,542
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84,315
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 266,508
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,604
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 258,904
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,418
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,418
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,857,637
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,003,937
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,437
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,437
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 423,152
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 423,152
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 572,376
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,744,377
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,743
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 50,372
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,371
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,251,334
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 929,710
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,760
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 774,950
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 86,024
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 55,401
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,919
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,280
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 437,300
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 87,300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 350,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 109,323
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 105,280
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,043
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,447,339
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,809,729
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 7,304,310
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,143,029
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 85,201
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 65,239
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 73,733
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,217
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,029,629
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,325,787
D. Usług (účtová grupa 51) 2,639,605
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,803,122
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,342,657
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 413,255
4. Koszty społeczne (527, 528) 47,210
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,411
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 116,215
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 116,215
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,204
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119,285
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 780,100
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,632,387
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,352
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,168
2. Pozostałe koszty (562A) 10,168
O. Walutowe straty (563) 9,644
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,540
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,302
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 743,798
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 171,422
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 206,762
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -35,340
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 572,376
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016