Utwórz fakturę

AUTOPOLIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTOPOLIS
PIN 35728311
TIN 2020241938
Numer VAT SK2020241938
Data utworzenia 29 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOPOLIS
Panónska cesta 32
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 577 669 €
Zysk 159 887 €
Kapitał 2 859 468 €
Kapitał własny 585 780 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249300200, 0249300251, 0249300255, 0917953050
Telefon(y) kom. 0917953050
Nr(y) faksu 0244442370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,869,272
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 328,830
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 600
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 600
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 328,230
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 109,926
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 206,442
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,862
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,273,073
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,643,844
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 350,035
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,293,809
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 361,938
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 334,654
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,654
8. Podatek odroczony należności (481A) 27,284
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,015,057
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,005,550
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,005,550
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,532
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,975
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 252,234
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,456
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 231,778
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 267,369
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,404
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 260,965
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,869,272
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 745,667
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 382,358
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 382,358
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 29,159
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 29,159
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 174,263
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 517,096
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -342,833
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 159,887
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114,469
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 110,227
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 3,953
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,290
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 89,984
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,636,180
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,203,360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,203,360
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 200,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 88,449
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 55,209
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,493
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,669
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 79,899
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 65,899
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 288,163
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,136
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,136
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,577,669
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,252,138
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,073,097
V. Aktywacji (účtová grupa 62) -38,968
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 109,260
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,142
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,375,685
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 18,320,727
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,699,120
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 86,279
D. Usług (účtová grupa 51) 1,385,354
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,581,408
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,121,257
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 417,323
4. Koszty społeczne (527, 528) 42,828
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,351
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 107,835
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 107,835
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 97,121
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,223
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,267
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 201,984
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,794,787
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 352
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 352
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,719
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,899
2. Pozostałe koszty (562A) 8,899
O. Walutowe straty (563) 121
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,699
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,361
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 179,623
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,736
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 57,036
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -37,300
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 159,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015