Utwórz fakturę

Sodexo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Sodexo
PIN 35728434
TIN 2020268360
Numer VAT SK2020268360
Data utworzenia 30 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sodexo
Tomášikova 64
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 349 537 €
Zysk -480 539 €
Dane kontaktowe
E-mail info@sodexho.sk
Telefon(y) 0232660272
Nr(y) faksu 0232660270
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,498,069
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 433,662
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,880
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,880
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 427,782
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 419,102
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,680
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,936,176
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 182,378
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 78,057
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 54,987
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 49,334
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 996
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 996
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 996
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,941,884
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,928,312
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,928,312
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,430
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,142
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 810,918
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 34,404
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 776,514
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 128,231
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22,867
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 105,364
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,498,069
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,837
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,085,860
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,085,860
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 98,586
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 98,586
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,602,070
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,602,070
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480,539
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,395,147
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 63,435
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 11,892
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 51,543
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,364,332
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,913,896
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,913,896
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 223,573
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 134,143
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,720
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 383,331
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 324,467
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 58,864
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 584,049
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,085
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,085
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,309,515
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,349,537
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,274,521
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 7,278,726
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,457,867
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 40,022
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 105,608
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 192,793
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,824,556
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 878,832
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,492,661
D. Usług (účtová grupa 51) 2,034,563
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,590,732
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,355,092
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,135,478
4. Koszty społeczne (527, 528) 100,162
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,143
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 283,077
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 283,077
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 22,589
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,927
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 512,032
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -475,019
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,645,080
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 352
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 330
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 330
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,860
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 410
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 410
O. Walutowe straty (563) 1,106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,344
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,508
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -480,527
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480,539
Date of updating data: 16.12.2016