Utwórz fakturę

InterWay - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Nazwa firmy InterWay
PIN 35728531
TIN 2020268294
Numer VAT SK2020268294
Data utworzenia 03 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba InterWay
Stará Vajnorská 21
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 285 997 €
Zysk 805 745 €
Kapitał 5 270 186 €
Kapitał własny 1 464 254 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.interway.sk
Telefon(y) kom. +421903191047
Nr(y) faksu 0232788890
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,648,466
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 404,116
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 165,900
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 165,900
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 238,216
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 238,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,281,814
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 114,671
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 114,476
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 195
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 81,427
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 398
8. Podatek odroczony należności (481A) 81,029
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,077,121
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,037,700
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,037,700
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 313
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 39,108
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,008,595
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 68,992
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,939,603
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 962,536
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 68,126
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 884,202
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,208
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,648,466
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,509,448
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,673,703
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,673,703
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 805,745
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,126,876
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 47,888
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,239
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 29,649
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,623,522
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,710,844
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,710,844
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 112,535
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 138,390
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 92,549
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 525,844
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,360
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 451,176
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 85,345
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 365,831
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,290
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,012,142
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,539
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 73,114
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 936,489
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,070,245
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,285,997
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,262,584
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,807,661
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 77,059
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 134,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,943
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,212,724
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,187,636
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 221,791
D. Usług (účtová grupa 51) 11,878,425
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,757,923
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,066,841
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 15,130
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 614,001
4. Koszty społeczne (527, 528) 61,951
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,716
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 141,226
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 141,226
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 80
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,927
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,073,273
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,993,452
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 192
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 192
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 148
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,646
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,505
2. Pozostałe koszty (562A) 2,505
O. Walutowe straty (563) 1,122
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 23,019
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -26,280
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,046,993
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 241,248
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 323,029
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -81,781
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 805,745
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016