Utwórz fakturę

SMOKOVEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SMOKOVEC
PIN 35728591
TIN 2020251002
Numer VAT SK2020251002
Data utworzenia 03 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SMOKOVEC
Koceľova 15
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 604 840 €
Zysk 9 299 €
Kapitał 207 525 €
Kapitał własny 40 858 €
Dane kontaktowe
E-mail recepcia@hotelsmokovec.sk
Nr(y) faksu 0524425194
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 310,066
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 92,227
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 92,227
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,265
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,526
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,403
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 53,033
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 217,839
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,186
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 16,186
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 168,872
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 136,340
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,340
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 32,532
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,781
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,910
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,871
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 310,066
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,157
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,858
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 15,858
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,299
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 259,909
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,545
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,545
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 165,140
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,421
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,421
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,690
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36,065
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,964
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,061
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,061
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 567,584
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 604,840
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 567,585
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 11,521
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 734
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 584,793
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 253,118
D. Usług (účtová grupa 51) 62,451
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 223,617
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 160,849
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,436
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,332
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,884
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,957
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,957
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 24,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,766
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,047
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 263,537
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,813
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,984
2. Pozostałe koszty (562A) 4,984
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,829
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,810
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,237
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,938
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,938
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,299
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015