Utwórz fakturę

VÍNO PEZINOK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.11.2016
Basic information
Nazwa firmy VÍNO PEZINOK
PIN 35728833
TIN 2020203680
Data utworzenia 07 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VÍNO PEZINOK
Za dráhou 21
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 102 871 €
Zysk -308 169 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@mvppezinok.sk
Telefon(y) 0336906254, 0336906301, 0336906159
Nr(y) faksu 0334213218, 0336906333
Date of updating data: 25.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,390,783
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,205,960
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,205,960
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 109,341
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 74
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 148,324
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 942,221
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,182,830
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 400,132
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 60,321
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 231,105
3. Produkty (123) - /194/ 105,408
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,298
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 761,542
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 224,091
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,414
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,677
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 360,535
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,611
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 158,305
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,156
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 419
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,737
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,993
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,993
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,390,783
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,453,850
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 698,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 698,200
A.II. Składki (412) 133,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 74,105
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 85,375
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 85,375
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 771,339
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,403,925
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -632,586
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -308,169
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 877,228
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 248
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 248
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 587,550
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 556,983
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,244
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 463,739
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,835
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,714
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,097
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,921
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,586
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,086
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,500
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 281,844
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 59,705
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 321
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 47,011
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 12,373
Date of updating data: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,044,418
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,102,871
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 74,446
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 870,940
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 99,032
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -71,557
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 35,318
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,692
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,414,562
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 67,605
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 602,642
D. Usług (účtová grupa 51) 337,649
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 184,551
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,039
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,971
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,541
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,713
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 102,645
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 102,645
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 26,481
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,638
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72,638
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -311,691
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -35,035
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,238
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17,167
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17,167
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 60
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,836
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,923
2. Pozostałe koszty (562A) 6,923
O. Walutowe straty (563) 52
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,861
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,402
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -305,289
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -308,169
Date of updating data: 25.11.2016
Date of updating data: 25.11.2016