Utwórz fakturę

VÍNO PEZINOK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.07.2016
Basic information
Nazwa firmy VÍNO PEZINOK
PIN 35728833
Data utworzenia 07 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VÍNO PEZINOK
Za dráhou 21
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 596 694 €
Zysk -142 419 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@mvppezinok.sk
Telefon(y) 0336906254, 0336906301, 0336906159
Nr(y) faksu 0334213218, 0336906333
Date of updating data: 26.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,513,779
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,348,009
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 408
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 408
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,347,601
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 135,820
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 76
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 194,944
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 1,005,540
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,221
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,044,335
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 493,393
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 117,028
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 277,418
3. Produkty (123) - /194/ 94,227
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,720
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 521,390
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 145,303
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,303
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 376,087
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,552
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,750
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,802
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 121,435
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,195
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 115,240
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,513,779
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,696,893
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 698,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 698,200
A.II. Składki (412) 133,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 74,105
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 85,375
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 85,375
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 848,632
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 848,632
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,419
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 714,286
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 60,782
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 60,782
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 419,804
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 332,768
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,768
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,726
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,580
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,331
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,399
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,396
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,396
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 219,304
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 102,600
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,928
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 96,672
Date of updating data: 26.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,596,737
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,596,694
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 71,911
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 813,596
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 129,352
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -133,471
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 466,979
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 248,327
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,705,865
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,230
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 340,481
D. Usług (účtová grupa 51) 271,730
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 201,287
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 144,576
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,432
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,279
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,267
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 109,036
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 109,036
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 706,930
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,904
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -109,171
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 213,947
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 41
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 30,411
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,301
2. Pozostałe koszty (562A) 6,301
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 24,110
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30,368
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -139,539
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -142,419
Date of updating data: 26.07.2016
Date of updating data: 26.07.2016