Utwórz fakturę

GV PROFIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Nazwa firmy GV PROFIT
PIN 35728868
Data utworzenia 06 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GV PROFIT
Kukučínova 5
97401
Banská Bystrica
Financial information
Sprzedaż i dochody 447 380 €
Zysk -224 428 €
Kapitał 691 368 €
Kapitał własny -813 927 €
Dane kontaktowe
E-mail office@amiportal.net
Telefon(y) 0484154253
Telefon(y) kom. 0903802851, 0905802850
Nr(y) faksu 0484152216
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 936,006
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,839
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,839
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,839
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 898,424
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,865
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,865
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 820,531
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 348,548
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 348,548
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 471,983
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,028
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 58,084
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,743
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,743
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 936,006
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,038,355
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -820,898
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -820,898
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -224,428
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,974,361
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,030
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 16,195
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 835
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,864,532
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,600,798
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,600,798
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 199,103
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,796
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,670
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,751
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,414
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,799
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,799
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 90,000
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 447,380
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 447,380
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 447,380
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 669,216
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,261
D. Usług (účtová grupa 51) 619,876
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,538
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,365
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,538
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,635
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 330
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,274
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,274
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,937
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -221,836
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -175,757
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,632
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,361
2. Pozostałe koszty (562A) 1,361
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 271
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,632
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -223,468
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -224,428
Date of updating data: 15.06.2016
Date of updating data: 15.06.2016