Utwórz fakturę

REMING CONSULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy REMING CONSULT
PIN 35729023
TIN 2020250958
Numer VAT SK2020250958
Data utworzenia 09 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba REMING CONSULT
Trnavská cesta 27
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 647 007 €
Zysk 640 590 €
Dane kontaktowe
E-mail reming@reming.sk
witryna internetowa http://www.reming.sk
Telefon(y) kom. +421902285830, +421903778828, +421907193911, +421910331910, +421903778820, +421911093003
Nr(y) faksu 0255566144
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,033,818
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,895,051
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 31,074
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 31,074
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 437,299
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,596
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 91,525
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 315,348
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 788
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 5,042
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,426,678
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,326,178
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 100,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,778,551
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,223,500
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,223,500
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 48,305
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 40,266
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,266
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,434
8. Podatek odroczony należności (481A) 605
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,524,194
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,508,714
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,999
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,277,715
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 751
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,729
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 7,613
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 7,613
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,974,939
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,831
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,951,108
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 360,216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 360,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,033,818
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,765,430
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,182
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 20,182
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 968,657
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 968,657
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,036,401
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,036,401
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 640,590
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,268,388
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,358
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,377
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 12,363
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 618
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,178,124
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,537,865
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,537,865
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 305,221
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 153,907
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,131
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,906
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 55,906
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,413,530
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,647,007
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,413,530
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,223,500
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,454
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,523
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,803,677
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 182,582
D. Usług (účtová grupa 51) 11,912,210
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,273,748
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,346,612
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 106,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 769,453
4. Koszty społeczne (527, 528) 51,683
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 165,712
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 126,200
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 126,200
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 88
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,885
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 843,330
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,542,238
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,516
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 24,709
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 24,709
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,602
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 751
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,851
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 205
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,844
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,951
2. Pozostałe koszty (562A) 9,951
O. Walutowe straty (563) 1,496
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 25,397
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,328
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 838,002
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 197,412
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 194,562
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,850
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 640,590
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016