Utwórz fakturę

FaxCopy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FaxCopy
PIN 35729040
TIN 2020242070
Numer VAT SK7020000130
Data utworzenia 09 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba FaxCopy
Domkárska 15
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 513 972 €
Zysk 7 019 €
Dane kontaktowe
E-mail faxcopy@faxcopy.sk
witryna internetowa http://www.faxcopy.sk
Telefon(y) +421850111515, +421244462383, +421244643431, +421248201100, +421248201199
Nr(y) faksu 0248201199
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,551,135
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,110,202
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,528
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,969
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 19,559
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,482,740
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 128,834
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,712,140
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 476,177
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 163,263
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,326
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 601,934
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 601,934
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,336,088
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,380,445
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,380,445
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 274,445
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 274,445
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,445
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,240,367
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 778,621
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778,621
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 139,708
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 322,038
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 108,471
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 108,471
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 332,360
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 138,056
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 194,304
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 104,845
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 104,845
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,551,135
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,510,280
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 156,111
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 156,111
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,190,759
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,190,759
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -335,352
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -335,352
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,159,804
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,159,804
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,019
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,040,855
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 136,694
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40,890
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 91,039
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,765
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 91,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,391,672
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 984,502
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 984,502
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 59,092
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 139,316
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 88,215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,201
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,846
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 80,801
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 80,801
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,340,008
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,513,972
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,712,223
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,765,181
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 355
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,564
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,649
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,487,668
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,694,784
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,092,589
D. Usług (účtová grupa 51) 2,199,515
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,834,110
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,047,174
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 702,833
4. Koszty społeczne (527, 528) 84,103
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 53,406
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 522,707
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 522,707
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 29,586
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -595
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,566
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,304
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,490,871
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,076
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 55,639
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 55,639
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 14,427
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80,905
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 42,649
2. Pozostałe koszty (562A) 42,649
O. Walutowe straty (563) 1,269
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36,987
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,829
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,475
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,456
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,789
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,333
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,019
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35729040 TIN: 2020242070 Numer VAT: SK7020000130
 • Zarejestrowana siedziba: FaxCopy, Domkárska 15, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karol Dittinger predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 10.06.2014
  Ing. Vladimír Ondrejčák podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 10.06.2014
  Ing. Ľubica Brozmannová člen K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 10.06.2014
  Ing. Miroslav Bartovič člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 10.06.2014
  Ing. Róbert Simonides Uhorková 1833/12 Bratislava 821 05 10.06.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Róbert Simonides Uhorková 1833/12 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.06.2014
   28.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.2013
   15.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.2013
   14.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.2013
   04.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   11.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   10.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 09.07.2012
   04.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 09.07.2012
   03.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 17.06.2011
   20.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 17.06.2011
   19.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 28.05.2010
   26.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 28.05.2010
   25.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.09.2009
   lng. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.09.2009
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 25.09.2009
   31.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.09.2009
   lng. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.09.2009
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 25.09.2009
   30.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľudovíta Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   22.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľudovíta Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   21.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Oliver Kováč - člen B.Smetanu 16 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 18.05.2007
   14.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Oliver Kováč - člen B.Smetanu 16 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 18.05.2007
   13.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 26.05.2006
   30.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 03.06.2005
   04.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 03.06.2005
   03.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Achimský - člen predstavenstva Nábr. M. R. Štefánika 2a Ružomberok Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 09.05.2003
   20.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 09.05.2003
   19.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely Vznik funkcie: 25.05.2002
   29.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Achimský - člen predstavenstva Nábr. M. R. Štefánika 2a Ružomberok Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely Vznik funkcie: 25.05.2002
   28.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - podpredseda Kvačalova 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondrejčák Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely
   Richard Sulík - predseda Gaštanová 439/11 Limbach Skončenie funkcie: 24.05.2002
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reprografické služby /kopírovanie, tlač, viazanie, laminovanie/
   poradenská a školiteľská činnosť
   výroba, montáž a oprava prístrojov kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky a ich príslušenstva
   vydavateľská činnosť a príprava dokumentov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   oprava kancelárskych strojov a reprodukčnej techniky
   kopírovacie služby
   vývoj, výroba, montáž a servis elektrotechnických zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky, doplnkov a zariadení automatizačnej techniky
   projekčná a poradenská činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj výrobkov telekomunikačnej techniky
   výroba a oprava servisných nástrojov pre kancelársku techniku
   zabezpečovanie záručných opráv
   školiaca činnosť
   výroba, nákup a predaj reklamných materiálov a manuálov
   nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov a prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike
   verejná cestná a nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Achimský Nábr.M.R. Štefánika 2 Ružomberok
   Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica
   Ing. Michal Sulík Štefánikova 566/15 A Zlaté Moravce 953 01
   18.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica
   17.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica 974 01
   28.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica 974 01
   27.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hájek - tajomník Sibírska 35 Bratislava
   23.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Sulík Štefánikova 566/15 A Zlaté Moravce 953 01
   22.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Sulík Lúky 1111 Vráble
   02.02.1998Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, montáž a servis elektrotechnických zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky, doplnkov a zariadení automatizačnej techniky
   projekčná a poradenská činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj výrobkov telekomunikačnej techniky
   výroba a oprava servisných nástrojov pre kancelársku techniku
   zabezpečovanie záručných opráv
   školiaca činnosť
   výroba, nákup a predaj reklamných materiálov a manuálov
   nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov a prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike
   verejná cestná a nákladná doprava
   09.10.1997Nové obchodné meno:
   FaxCopy a.s.
   Nové sidlo:
   Domkárska 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   oprava kancelárskych strojov a reprodukčnej techniky
   kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Achimský Nábr.M.R. Štefánika 2 Ružomberok
   Ing. Karol Dittinger - podpredseda Kvačalova 17 Bratislava
   Ing. Karol Hájek - tajomník Sibírska 35 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondrejčák Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely
   Richard Sulík - predseda Gaštanová 439/11 Limbach Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Ing. Michal Sulík Lúky 1111 Vráble