Utwórz fakturę

Volvo Group Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Volvo Group Slovakia
PIN 35729066
TIN 2020268437
Numer VAT SK2020268437
Data utworzenia 29 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Volvo Group Slovakia
Diaľničná cesta 9
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 122 003 760 €
Zysk 3 210 038 €
Kapitał 30 556 004 €
Kapitał własny 3 655 112 €
Dane kontaktowe
E-mail x@y.zz
Telefon(y) 02
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,953,196
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,136,318
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 525,990
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 525,990
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,610,328
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,524,900
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,296,685
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,716,182
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 72,561
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,548,413
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,543,539
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,543,539
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 94,410
8. Podatek odroczony należności (481A) 94,410
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,155,204
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,154,272
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,712
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,800,560
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 932
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,755,260
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,885
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,747,375
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 268,465
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 140,363
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 128,102
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,953,196
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,850,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,776
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,776
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,631,629
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,646,698
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,069
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,210,038
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,499,618
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 855,380
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 855,380
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,995,101
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,755,909
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290,508
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,465,401
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,600,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 227,874
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 152,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,229,717
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,101
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 649,137
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 159,010
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 490,127
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 603,496
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 21,393
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 179,206
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 402,897
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 121,917,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 122,003,760
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 109,560,382
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,548,895
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 808,020
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 86,463
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,479,560
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 103,686,053
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 670,246
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 79,370
D. Usług (účtová grupa 51) 5,641,897
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,632,243
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,205,847
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,330,532
4. Koszty społeczne (527, 528) 95,864
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 38,237
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 479,399
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 895,177
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -415,778
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 747,935
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 25,328
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 478,852
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,524,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,031,711
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 61
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 61
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 39
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 278,940
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 264,743
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 245,458
2. Pozostałe koszty (562A) 19,285
O. Walutowe straty (563) 2,596
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,601
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -278,840
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,245,360
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,035,322
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 951,261
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 84,061
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,210,038
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016