Utwórz fakturę

SARPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SARPO
PIN 35729244
TIN 2020228595
Numer VAT SK2020228595
Data utworzenia 10 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SARPO
Pri Šajbách 3
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 399 956 €
Zysk 8 868 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244880921, +421244680206
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 650,472
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 303,969
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 303,969
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 68,379
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 231,429
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,161
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 343,237
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,078
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,078
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 89,137
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,237
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,237
2. Wartość netto kontraktu (316A) 27,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 253,022
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,203
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 241,819
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,266
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,066
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 200
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 650,472
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 585,112
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 68,392
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 68,392
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 521,543
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,004
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 15,004
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -28,695
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,452
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -41,147
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,868
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,360
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,093
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,093
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,587
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,352
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,511
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,362
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,356
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,816
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,190
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,680
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,216
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 464
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 394,234
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 399,956
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 394,234
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,701
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 389,026
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 127,010
D. Usług (účtová grupa 51) 102,690
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 129,983
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 93,846
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,272
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,865
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,219
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,904
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,904
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,220
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,930
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 164,534
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,020
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,020
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,020
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,201
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 1,129
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 819
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,749
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,868
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017