Utwórz fakturę

PRITA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy PRITA
PIN 35729295
TIN 2020228584
Numer VAT SK2020228584
Data utworzenia 09 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRITA
Svoradova 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 230 €
Zysk 2 583 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.prita.sk
Telefon(y) kom. +421903408029
Nr(y) faksu 0244884034
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,813
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,577
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,577
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,577
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,112
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,560
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,560
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,560
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,552
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,271
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,281
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 124
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,813
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,783
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,840
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,840
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 901
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 901
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,541
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,183
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,724
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,583
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,030
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,021
7. Długoterminowe weksle do zapłaty (478A) 2,921
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,009
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 423
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,397
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,189
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,231
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,230
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,430
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,607
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,075
D. Usług (účtová grupa 51) 1,224
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 328
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,257
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,257
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 264
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 459
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,623
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,131
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 81
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 81
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,543
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,583
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015