Utwórz fakturę

STARMEDIA Co. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy STARMEDIA Co.
PIN 35729317
TIN 2020268404
Numer VAT SK2020268404
Data utworzenia 10 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STARMEDIA Co.
Leškova 5
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 708 225 €
Zysk 745 675 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252444044, +421252444062, +421252444504
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,252,000
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,112
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,612
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,503
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 22,109
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,500
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,519,652
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,143
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,143
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,404,129
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,403,297
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,876
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,431,274
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,966,147
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 832
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 109,380
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,465
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 96,915
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 690,236
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,127
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 678,109
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,252,000
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 881,018
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 123,391
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 123,391
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 745,675
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,674,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,382
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,160
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,222
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,423,052
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,130,492
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 178,997
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,808,117
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,378
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 45,877
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 61,005
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 185,654
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,489
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,489
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,210,799
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 696,260
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 524,677
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 171,583
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,708,225
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,708,225
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,708,225
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,720,428
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,596
D. Usług (účtová grupa 51) 14,498,369
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,161,520
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 865,848
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 271,400
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,272
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,420
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,767
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,767
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,675
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,081
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 987,797
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,168,260
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,352
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 3,729
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 3,729
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 442
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 442
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 181
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,650
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,427
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,123
2. Pozostałe koszty (562A) 14,304
O. Walutowe straty (563) 102
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,121
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,298
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 969,499
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 223,824
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 223,807
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 745,675
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016