Utwórz fakturę

EKOTRADE HT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOTRADE HT
PIN 35729724
TIN 2020260429
Numer VAT SK2020260429
Data utworzenia 13 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOTRADE HT
Okanikova 6
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 179 756 €
Zysk 14 934 €
Dane kontaktowe
E-mail office@ekotradeht.sk
Telefon(y) 0252968858
Nr(y) faksu 0252968858
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 108,539
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,489
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,489
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,489
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 94,766
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 66,381
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 65,001
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,001
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1,380
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,385
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,416
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,969
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,284
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,284
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 108,539
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,388
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 43,496
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 43,496
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,934
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,742
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 312
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 312
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,430
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,449
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,449
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 300
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,706
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,066
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,909
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,409
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,409
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 177,476
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 179,756
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 50,320
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 127,156
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,180
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,488
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,130
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,008
D. Usług (účtová grupa 51) 54,178
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 80,560
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,729
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,675
4. Koszty społeczne (527, 528) 156
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 451
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,161
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,161
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,268
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 106,160
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,123
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,123
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,122
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,146
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,212
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,212
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,934
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015