Utwórz fakturę

INFORAMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Nazwa firmy INFORAMA
PIN 35729864
TIN 2020210830
Numer VAT SK2020210830
Data utworzenia 01 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba INFORAMA
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 405 042 €
Zysk 569 201 €
Kapitał 14 468 167 €
Kapitał własny 5 421 331 €
Dane kontaktowe
E-mail secretariat@inforama.sk
Telefon(y) 0253635411, 0258265111, 0415002293, 0415002294, 0415002295, 0415002296, 0417235490, 0455323302, 0455
Telefon(y) kom. +421903708824, +421911807954
Nr(y) faksu 0262318394
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,840,543
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,987,462
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 160,001
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 160,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,827,461
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,963,560
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,571,237
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 221,666
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 348,869
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 722,129
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,584,761
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ -1,584,761
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,829,437
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28,550
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 28,550
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,749,268
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,533,194
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,533,194
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 2,682
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,493
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) -29,278
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,239,177
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,619
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,127
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,492
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,644
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,647
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 19,997
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,840,543
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,270,862
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,661,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,661,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332,271
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332,271
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -71,864
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -71,864
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,779,594
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,966,643
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,187,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 569,201
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,555,835
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 56,537
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 1,700
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,170
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 52,667
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,063,708
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,355,316
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,355,316
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 85,539
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,268
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,094
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,966
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) -880,131
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,485,656
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,325
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,325
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 5,430,265
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 13,846
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 7,108
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,738
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,361,615
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,405,042
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,279,313
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 876,491
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 234,223
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,015
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,779,886
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 659,383
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 181,004
D. Usług (účtová grupa 51) 144,709
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 148,563
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,907
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,913
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,743
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 72,631
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 334,789
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 334,789
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 220,110
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,631
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,066
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 625,156
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,170,708
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47,803
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,025
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,025
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,373
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 41,400
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 100,763
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 52,175
2. Pozostałe koszty (562A) 52,175
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 41,400
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,188
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -52,960
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 572,196
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,995
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,995
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 569,201
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016