Utwórz fakturę

PH InterCons - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PH InterCons
PIN 35730021
TIN 2021343797
Numer VAT SK2021343797
Data utworzenia 10 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PH InterCons
Štefanovičova 7
81104
Bratislava
Financial information
Zysk -516 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,313
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 0
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 0
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,313
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 0
4. Zwierzęta (124) - /195/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 0
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,293
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,293
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 0
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,313
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 833
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 0
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 332
2. Inne fundusze (427, 42X) 332
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,622
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,622
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -516
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 0
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -36
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -516
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4214349.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730021 TIN: 2021343797 Numer VAT: SK2021343797
 • Zarejestrowana siedziba: PH InterCons, Štefanovičova 7, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Dagmar Sporinová Štefanovičova 7 Bratislava 811 04 29.09.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Dagmar Hamžíková 6 639 € (100%) Slovinec 85 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2011Noví spoločníci:
   MUDr. Dagmar Hamžíková Slovinec 85 Bratislava 841 07
   29.06.2011Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Slovinec 85 Bratislava 841 07
   09.10.2009Nové sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Slovinec 85 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dagmar Sporinová Štefanovičova 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.09.2009
   08.10.2009Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Žilinská 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Kišš Strmý vŕšok 25 Bratislava 841 06
   18.03.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Kišš Strmý vŕšok 25 Bratislava 841 06
   17.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín
   08.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Žilinská 1 Bratislava 811 05
   07.06.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín
   12.02.1998Nové obchodné meno:
   PH InterCons, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava 821 09
   11.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PH - cons, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čmeľovec 4 Bratislava 811 02
   10.10.1997Nové obchodné meno:
   PH - cons, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čmeľovec 4 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavol Hamžík Gen. Goliana 1547/29 Trenčín