Utwórz fakturę

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
PIN 35730129
TIN 2020251101
Numer VAT SK2020251101
Data utworzenia 23 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 300 968 €
Zysk 204 342 €
Kapitał 742 014 €
Kapitał własny -588 098 €
Dane kontaktowe
E-mail info@dashofer.sk
witryna internetowa http://www.onlinekurzy.sk;http://www.eseminare.sk;http://www.dashofer.sk
Telefon(y) +421233005555, +421233005131
Nr(y) faksu 0233005550, 0233005545
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,028,984
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 149,777
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,044
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,044
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 148,733
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 148,733
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 830,216
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,180
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 27,080
3. Produkty (123) - /194/ 100
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 19,145
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 19,145
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,833
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,033
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,033
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,800
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 729,058
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,723
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 718,335
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 48,991
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,116
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 33,875
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,028,984
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -318,169
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,865
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,865
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -3,540
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -3,540
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -539,488
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,586
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -605,074
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,342
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,685
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 719
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 397
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 322
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 7,812
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 7,812
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 231,190
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,372
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,463
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 490
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,419
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 99,520
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,361
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,407
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -470
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,964
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,798
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,166
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,073,468
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 35,589
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 39,561
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 998,318
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,182,118
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,300,968
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,080
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 210,103
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,951,935
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 234
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,616
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,169,216
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,446
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 216,725
D. Usług (účtová grupa 51) 811,255
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,112,184
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 862,756
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 224,988
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,440
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,642
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,023
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,023
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,772
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,169
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 131,752
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,148,926
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,084
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,943
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,326
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 617
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 141
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 -93,788
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -100,000
O. Walutowe straty (563) 2,269
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,943
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 95,872
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 227,624
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,282
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,282
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 204,342
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016