Utwórz fakturę

Trading universal services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Trading universal services
PIN 35730170
TIN 2021373508
Numer VAT SK2021373508
Data utworzenia 22 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Trading universal services
02334
Kysucký Lieskovec
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 088 857 €
Zysk -67 491 €
Kapitał 4 238 832 €
Kapitał własny 219 362 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245523749, 0245640294, 0245642184, 0245642185, 0245642186, 0245523721, 0911446434911446434, 0911911
Telefon(y) kom. 0911911446434
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,937,830
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 57,313
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 57,313
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 53,113
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,880,503
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,800
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,439,630
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,674,665
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,674,665
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 764,965
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 437,073
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 403,024
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,049
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,937,830
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,044
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,144
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,144
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,491
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,979,874
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,586
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,586
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,463,663
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,250,587
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,250,587
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,469
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,841
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,530
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,166,236
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,850
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,850
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 480,775
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 28,000
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,088,857
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,237
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,086,156
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,464
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,115,656
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,024,497
D. Usług (účtová grupa 51) 931,216
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 135,385
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 97,169
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,507
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,709
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 503
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,635
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,635
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,420
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,799
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 131,680
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 34
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 34
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,944
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,538
2. Pozostałe koszty (562A) 7,538
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,406
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,910
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -46,709
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,782
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,782
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -67,491
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016