Utwórz fakturę

E-SYS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E-SYS
PIN 35730358
TIN 2021400766
Numer VAT SK2021400766
Data utworzenia 24 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E-SYS
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 242 994 €
Zysk 7 596 €
Kapitał 172 181 €
Kapitał własny 20 992 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948182455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 139,484
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,056
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,056
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,056
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,097
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,443
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,443
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 98,619
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 98,478
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 98,478
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 141
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,035
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 697
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,338
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 331
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 331
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 139,484
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,935
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 21,036
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,984
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,948
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,596
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,549
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 97,800
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,173
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,173
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 58,211
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 117
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 155
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,144
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 269
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 269
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 242,996
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 242,994
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 178
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 241,744
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,072
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,828
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 168
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,148
D. Usług (účtová grupa 51) 207,341
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,447
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,015
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 432
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 381
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,354
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,354
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,989
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,166
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 31,265
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,024
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 705
2. Pozostałe koszty (562A) 705
O. Walutowe straty (563) 154
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 165
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,022
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,144
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,548
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,548
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,596
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015