Utwórz fakturę

CHÉMIA - SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2015
Basic information
Nazwa firmy CHÉMIA - SERVIS
PIN 35730421
TIN 2020210632
Numer VAT SK2020210632
Data utworzenia 10 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CHÉMIA - SERVIS
Zadunajská cesta 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 575 135 €
Zysk -193 478 €
Dane kontaktowe
E-mail info@chemiaservis.sk
witryna internetowa http://www.chemiaservis.sk
Telefon(y) +421263454090
Nr(y) faksu 0263454092
Date of updating data: 21.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,681,074
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 275,148
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 110,153
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 110,153
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 164,995
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 55,056
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 109,939
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,396,015
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 171,471
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 356
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 171,115
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,219,629
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,181,599
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,181,599
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,606
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 424
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,915
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,695
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,220
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,911
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,911
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,681,074
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 723,577
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 37,880
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 37,880
A.II. Składki (412) 565,120
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,576
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 7,576
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -163,356
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -163,356
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 469,835
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 469,835
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -193,478
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 957,497
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,118
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,460
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,462
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 11,196
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 11,500
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 11,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 565,668
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 514,232
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,232
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 0
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,856
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,725
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,098
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,757
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,196
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,636
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,560
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 337,015
Date of updating data: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,508,958
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,575,135
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,324,678
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 184,280
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 34,117
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,060
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,748,877
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,739,096
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,181
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,417
D. Usług (účtová grupa 51) 625,654
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 240,858
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 169,799
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,871
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,188
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,267
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,195
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,195
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,501
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 24,830
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,878
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -173,742
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 100,610
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,785
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,502
2. Pozostałe koszty (562A) 4,502
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,270
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,781
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -192,523
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 955
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,925
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -193,478
Date of updating data: 21.10.2015
Date of updating data: 21.10.2015