Utwórz fakturę

MWH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MWH
PIN 35730480
TIN 2020219124
Numer VAT SK2020219124
Data utworzenia 20 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MWH
Staničná 502
95201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 226 943 €
Zysk -110 670 €
Kapitał 6 743 172 €
Kapitał własny 4 487 870 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,596,485
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,493,763
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,465
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,465
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,415,528
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 210,729
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,061,519
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,119,280
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 73,770
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 73,770
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,098,363
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28,942
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 28,942
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,006,763
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 999,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 999,215
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,797
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,751
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,658
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,200
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,458
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,359
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,359
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,596,485
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,377,196
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,451,478
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,451,478
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -963,612
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -963,612
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,670
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,219,289
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 341,387
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 336,503
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,884
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,876,303
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 528,256
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 528,256
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 673,087
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,602
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,482
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,640
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 648,236
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,599
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,599
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,226,943
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,069
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 924,458
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 209,936
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,480
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,342,581
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 169,624
D. Usług (účtová grupa 51) 227,265
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 396,569
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 292,813
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 100,620
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,136
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 46,580
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 272,045
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 272,045
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,374
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 220,124
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -115,638
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 738,574
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,559
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 11,556
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,711
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,660
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,660
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,051
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,848
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -107,790
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -110,670
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015