Utwórz fakturę

Tatra Residence - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Tatra Residence
PIN 35730561
Data utworzenia 21 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Tatra Residence
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 105 679 €
Zysk -17 750 €
Kapitał 12 353 688 €
Kapitał własny 12 316 514 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259192280
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,434,189
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,769,970
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,769,970
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 9,769,970
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 663,730
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,812
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,812
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,812
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 660,918
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 660,918
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 489
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,434,189
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,420,444
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,420,423
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,420,423
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,555,260
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 100,644
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 100,644
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -35,424,503
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -35,424,503
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,786,370
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,786,370
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,750
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,306
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,627
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,627
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,633
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -275
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -275
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,908
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,046
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,046
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 439
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 439
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 103,906
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 105,679
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,905
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,774
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,305
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 301
D. Usług (účtová grupa 51) 91,864
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,703
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,894
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,429
4. Koszty społeczne (527, 528) 380
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 310
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,127
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,626
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,740
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 66
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 66
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 218
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 218
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -152
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,778
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 972
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 972
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,750
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016