Utwórz fakturę

PROMO ACTIVITY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Nazwa firmy PROMO ACTIVITY
PIN 35730714
TIN 2020210610
Numer VAT SK2020210610
Data utworzenia 28 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROMO ACTIVITY
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 752 758 €
Zysk -38 796 €
Kapitał 553 614 €
Kapitał własny 30 437 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245980797, 0245980798, 0903445202
Telefon(y) kom. +421903445202
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 111,852
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,109
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,109
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,109
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,492
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,213
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,213
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 94,650
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 94,650
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,650
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 356
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 356
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -21,727
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,138
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -34,865
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,251
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,251
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 111,852
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -57,946
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -26,454
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,454
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,796
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,798
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 806
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 806
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 139,136
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 68,382
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,382
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 45,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,508
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,375
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,615
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,256
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,856
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 10,000
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,750,664
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,752,758
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 49,559
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,701,104
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,095
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,778,464
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 141
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 126,488
D. Usług (účtová grupa 51) 1,576,049
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,312
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,225
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,315
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,772
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,689
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,642
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,642
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,706
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,985
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,667
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,687
2. Pozostałe koszty (562A) 7,687
O. Walutowe straty (563) 35
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,945
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,650
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -37,356
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,440
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,440
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -38,796
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016