Utwórz fakturę

RATUFA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RATUFA
PIN 35730773
TIN 2020268822
Numer VAT SK2020268822
Data utworzenia 28 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba RATUFA
Tabakova 21
93401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 963 €
Zysk 35 920 €
Kapitał 781 404 €
Kapitał własny 112 817 €
Dane kontaktowe
E-mail ratufareality@gmail.com
Telefon(y) 0903759769, 0903759766
Telefon(y) kom. 0903759766
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 812,646
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 732,517
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 732,517
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 243,445
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 244,082
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,010
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 238,980
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 80,129
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 73,309
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 63,309
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,309
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,820
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,731
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,089
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 812,646
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 141,062
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 136,596
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 136,596
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,517
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 9,517
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -40,971
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -40,971
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,920
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 671,584
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 671,360
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 445,082
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 445,082
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 214,162
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,116
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 98,963
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,963
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 88,183
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,780
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,870
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,271
D. Usług (účtová grupa 51) 11,209
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 456
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 355
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 101
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,411
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,130
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,130
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,004
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 48,093
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 70,703
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 114
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 114
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,979
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,059
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,059
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015