Utwórz fakturę

MABO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MABO
PIN 35730846
TIN 2020210533
Numer VAT SK2020210533
Data utworzenia 28 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MABO
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 020 913 €
Zysk 69 311 €
Kapitał 411 501 €
Kapitał własny 121 733 €
Dane kontaktowe
E-mail mabo@mabo.sk
Telefon(y) 0253630317, 0262413331, 0262413457
Nr(y) faksu 0253630318, 0262413429
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 510,394
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,137
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,137
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,137
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 484,639
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 270,786
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,061
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 269,725
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 32,141
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 468
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 468
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 31,673
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 138,125
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 134,285
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,285
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,649
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 191
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,587
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,177
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,410
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,618
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,618
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 510,394
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,044
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 82,985
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 31,084
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,084
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,311
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 319,298
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,480
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,517
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 963
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 307,168
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 284,049
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284,049
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,266
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,737
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,116
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,650
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,650
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 52
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,007,794
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,020,913
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,939,169
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 68,625
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,240
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,879
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,932,455
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,610,814
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,885
D. Usług (účtová grupa 51) 156,930
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 99,751
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,567
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,021
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,163
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,777
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,126
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,126
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) -8
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,574
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,606
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 88,458
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 203,165
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 716
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 712
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,260
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 545
2. Pozostałe koszty (562A) 545
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,715
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,544
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 84,914
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,603
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,603
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 69,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015