Utwórz fakturę

CONTINENTAL FILM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONTINENTAL FILM
PIN 35730897
TIN 2020210621
Numer VAT SK2020210621
Data utworzenia 30 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONTINENTAL FILM
Ševčenkova 19
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 440 531 €
Zysk 475 811 €
Kapitał 3 109 702 €
Kapitał własny 151 197 €
Dane kontaktowe
E-mail cofilm@cofilm.sk
Telefon(y) 0243422902, 0220851911, 0220851903
Telefon(y) kom. 0905906594
Nr(y) faksu 0220851901
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,388,986
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,143,215
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 457,217
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 399,591
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 57,626
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,685,998
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 4,685,998
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,222,948
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,860
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,860
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,151,103
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 745,767
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 745,767
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 405,336
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,985
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,348
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 64,637
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22,823
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,622
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,201
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,388,986
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 627,008
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 140,197
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 140,197
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 475,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,761,978
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40,543
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 32,523
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,186
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 834
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,870,347
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 649,221
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 649,221
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,173,245
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 939,685
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,861
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,161
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,174
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,839
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,839
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,843,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,274,979
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,440,531
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 34,099
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,240,880
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,704
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154,848
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,184,257
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,903
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 157,815
D. Usług (účtová grupa 51) 2,727,236
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 181,805
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 131,730
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,466
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,609
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,364
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 74,633
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 74,633
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,548
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,545
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,408
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 256,274
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 363,025
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 396,713
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 334,408
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 334,408
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 62,190
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 62,190
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 115
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 134,351
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 113,899
2. Pozostałe koszty (562A) 113,899
O. Walutowe straty (563) 467
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19,985
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 262,362
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 518,636
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 42,825
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 41,991
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 834
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 475,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015