Utwórz fakturę

ALTIUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALTIUS
PIN 35731133
TIN 2020219080
Numer VAT SK2020219080
Data utworzenia 04 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALTIUS
Strmý vŕšok 109
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 239 €
Zysk -6 227 €
Kapitał 81 165 €
Kapitał własny -21 306 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265456066, +421265456069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 88,191
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 87,605
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 87,605
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 72,217
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 15,388
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 586
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 240
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 240
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 346
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 335
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 88,191
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,533
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,016
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,016
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -28,962
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,962
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,227
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,724
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 115,724
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,536
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,536
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 102,228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 240
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,239
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 239
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,383
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60
D. Usług (účtová grupa 51) 64
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 24
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 45
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,616
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,616
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,566
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,144
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 115
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 123
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 123
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -123
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,267
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,227
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015