Utwórz fakturę

CI.5. - COMMUNICATION and INFORMATION FIVE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CI.5. - COMMUNICATION and INFORMATION FIVE
PIN 35731168
TIN 2020251266
Numer VAT SK2020251266
Data utworzenia 04 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CI.5. - COMMUNICATION and INFORMATION FIVE
Exnárova 43
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 66 656 €
Zysk -3 101 €
Kapitał 11 303 €
Kapitał własny 557 €
Dane kontaktowe
E-mail ci5@ci5.sk
witryna internetowa http://www.ci5.sk
Telefon(y) +421252453525
Telefon(y) kom. +421910620880
Nr(y) faksu 0252453525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,993
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,449
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,523
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,523
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,523
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,926
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 259
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,667
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 544
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,993
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,544
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,746
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,143
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,889
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,101
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,537
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 439
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 439
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,752
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,215
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,215
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 614
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,961
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 346
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,845
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 66,656
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,845
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 48,811
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,657
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,959
D. Usług (účtová grupa 51) 16,514
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,040
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,578
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,407
4. Koszty społeczne (527, 528) 55
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,543
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,543
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,248
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,001
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -32,628
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 141
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 141
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -140
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,141
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,101
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015