Utwórz fakturę

VitaMAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Nazwa firmy VitaMAX
PIN 35731176
TIN 2020242191
Numer VAT SK2020242191
Data utworzenia 31 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VitaMAX
Vyšehradská 3713/8
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 468 411 €
Zysk -1 034 245 €
Kapitał 3 329 529 €
Kapitał własny -322 410 €
Dane kontaktowe
E-mail korlea@nextra.sk
Telefon(y) 0243637519, 0243637517, 0337719333
Telefon(y) kom. 0903789113, 0905437107, 0905450330, 0905450331, 0908792022
Nr(y) faksu 0243637517
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,179,336
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,199,287
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,188,997
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 711,635
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 68,768
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,587
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 390,007
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,290
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 10,290
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 977,195
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 418,821
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,778
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 555
3. Produkty (123) - /194/ 5,665
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 407,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 488,368
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -957,040
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -957,040
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,445,408
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,006
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 55,204
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,802
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,854
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,854
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,179,336
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,356,656
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -329,382
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 112,418
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -441,800
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,034,245
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,529,310
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,208
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,208
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,522,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,992
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,992
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 609,042
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,859
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,099
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,359
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,828,749
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,002
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,002
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,682
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,682
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 423,183
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 468,411
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 103,814
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 319,369
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,256
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,426
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,546
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,497,413
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 177,173
D. Usług (účtová grupa 51) 100,939
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 95,465
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 60,939
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,729
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,797
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,375
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 54,204
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 54,204
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 995,817
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,440
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,029,002
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 146,327
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 48
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,334
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6
2. Pozostałe koszty (562A) 6
O. Walutowe straty (563) 258
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,070
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,282
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,033,284
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,034,245
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016