Utwórz fakturę

DAN Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAN Slovakia
PIN 35731206
TIN 2020210588
Numer VAT SK2020210588
Data utworzenia 04 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAN Slovakia
Dvorčianska 74
94905
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 593 152 €
Zysk -190 132 €
Kapitał 4 549 409 €
Kapitał własny 2 470 109 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0376513615, 0376550373, 0376550422, 0376554868, 0376554869, 0376554870, 0376579761, 00376554868
Telefon(y) kom. +421915807106
Nr(y) faksu 0376554869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,252,145
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,832,276
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,844,203
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 254,092
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,201,424
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 735,137
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,205
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 646,069
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 1,276
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) -11,927
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ -11,927
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 417,721
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 267,888
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 62,260
3. Produkty (123) - /194/ 160,785
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 44,843
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 98,086
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 85,895
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,895
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,347
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -156
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,747
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,422
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,325
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,148
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,513
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 635
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,252,145
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,278,901
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,410,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,410,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,330
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,330
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,808
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,808
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -11,927
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -11,927
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 46,822
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 46,822
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -190,132
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,973,244
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,848,024
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 1,281,420
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 500,267
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,383
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 56,954
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,126
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 95,730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,730
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,775
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,301
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,090
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,230
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,094
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,094
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,385,593
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,593,152
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 118,033
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,185,129
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 80,727
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 57,189
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,378
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 128,069
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,627
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,746,901
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 109,780
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 911,155
D. Usług (účtová grupa 51) 104,977
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 204,174
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 146,725
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,366
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,083
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,882
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 114,882
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 114,882
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 271,114
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,937
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -153,749
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 320,544
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,830
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 38
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 38
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10,792
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,178
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 11,927
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,268
2. Pozostałe koszty (562A) 3,268
O. Walutowe straty (563) 1,942
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,041
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,348
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -168,097
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,035
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 22,028
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -190,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731206 TIN: 2020210588 Numer VAT: SK2020210588
 • Zarejestrowana siedziba: DAN Slovakia, Dvorčianska 74, 94905, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 listopad 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.1998Nové sidlo:
   Dvorčianska 74 Nitra 949 05
   Noví spoločníci:
   Plastika a.s. IČO: 00 152 781 Novozámocká cesta 222 Nitra 949 53
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Baltazár Kováč Kamenná 42 Nitra
   Ing. Marián Štefánik Ďumbierska 17 Nitra
   10.11.1998Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   DAN Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov a polotovarov z plastov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava